Privacyverklaring persoonsgegevens.

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Marlies Hofstede Photography jouw persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de op dat moment actuele nationale wet- en regelgeving. Je hebt recht op inzicht in de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond, het doel van de gegevensverwerking en de rechten die je hebt. Marlies Hofstede Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Wat wordt verwerkt?
Marlies Hofstede Photography verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:
achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Wanneer?
Marlies Hofstede Photography verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als:

– je daarvoor toestemming hebt gegeven;
– het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die Marlies Hofstede Photography met de opdrachtgever heeft gesloten;
– het wettelijke verplicht is;
– er een gerechtvaardigd belang is, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Marlies Hofstede Photography.

Gebruik:
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– uitvoering opdracht of overeenkomst met opdrachtgever
– facturatie
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
– informatie over wijzigen producten en diensten
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven van Marlies Hofstede Photography
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen met derden
Marlies Hofstede Photography deelt je gegevens uitsluitend met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst met opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die, in onze opdracht, je gegevens verwerken sluiten wij een verwerkers-overeenkomst, waarin deze organisaties aangeven te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Marlies Hofstede Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Bewaarduur
Marlies Hofstede Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

– Wettelijke grondslag: Marlies Hofstede Photography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
– Marketingdoeleinden: 10 jaar
– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 10 jaar
– Telefonisch contact: 5 jaar
– Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van je gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen met Marlies Hofstede Photography via info@marlieshofstede.nl

Intrekken toestemming
Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Dit kan alleen als dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of onnodig de grondrechten van Marlies Hofstede Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Indien je een contract ondertekend hebt (in het kader van gebruik van de foto’s en portretrecht, zoals een model release en/of quit claim) dan is hiermee je recht op intrekking van toestemming vervallen.

 

Gebruik van cookies op website
Marlies Hofstede Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
Marlies Hofstede Photography neemt passende maatregelen om je gegevens te beschermen. In geval van datalek zal Marlies Hofstede Photography de gevolgen hiervan zo veel mogelijk beperken. Marlies Hofstede Photography meldt het datalek, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor de betrokkenen neemt Marlies Hofstede Photography contact op met deze betrokkenen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marlies Hofstede Photography.

Marlies Hofstede
van Loostraat 119-2582 XC-Den Haag
www.marlieshofstede.nl
info@marlieshofstede.nl
KvK 27176825

© DuPho, januari 2020